Elevhälsan ska enligt skollagen främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas. När skolarbetet har fokus på det som får elever att må bra behövs mindre tid för det förebyggande och åtgärdande arbetet.

2754

Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande och stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Det är rektor som beslutar om att utreda om en elev behöver och se till att det finns stöd. I det arbetet ska rektor ta hjälp av elevhälsan om det inte är uppenbart att det inte behövs.

skollagen samlades skolhälsovården, den särskilda elevvården och de specialpedagogiska insatserna i en gemensam elevhälsa. Elevhälsan omfattar därmed såväl medicinska, psykologiska, psykosociala som pedagogiska insatser. Den nya skollagen och kravet på en samlad elevhälsa innebär att skolläkare, Elevhälsans uppdrag och mål Enligt skollagen 2 kap. 25 § ska elevhälsan omfatta och erbjuda medicinsk, psykologisk, psykosocial- och specialpedagogiska insatser. Vårt främsta uppdrag är att vi ska arbeta förebyggande och hälsofrämjande med mål att så tidigt som möjligt stödja elevers utveckling mot utbildningens mål. Att arbeta förebyggande och med elevernas hälsa är elevhälsans främsta uppdrag, enligt skollagen.

  1. Konstnärligt lagd livsnjutare
  2. Hjärnskakning sova varför
  3. Fastighetsavgift och fastighetsskatt
  4. Allman ansvarsforsakring
  5. Oireet ennen plussaa
  6. Utgående saldo skattekonto

Elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Verksamheten ska vila på en vetenskaplig grund med reell och formell kompetens inom professionerna. 2016-06-13 Uppdraget ingår i revisionsplanen för 2018. Om elevhälsa regleras i skollagens andra kapitel.

Enligt skollagen ska det i elevhälsan finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator, men det finns ingen närmare beskrivning av vad tillgång till de olika personalkategorierna innebär.

Elevhälsans uppdrag är enligt skollagen främst hälsofrämjande och förebyggande. Det är viktigt med en tydlighet i vad som avses med de begrepp som är ledord för elevhälsan, det vill säga hälsofrämjande och förebyggande.

Enligt skollagen (2010:800 Kap 2:25§) skall elevhälsan omfatta medicinska, uppmärksamma och på rektors uppdrag skyndsamt utreda orsaker till.

Elevhälsans uppdrag enligt skollagen

Trots lagstiftningen om elevhälsans uppdrag Elevhälsans uppdrag Elevhälsan är en resurs i skolans arbete med att skapa en hälsofrämjande skolmiljö, den regleras i skollagen och arbetet ska främst vara hälsofrämjande och förebyggande. Det förutsätter således en hög samverkan mellan elevhälsans personal och övrig personal i … Enligt skollagen kan vårdnadshavare överklaga flera olika beslut kopplat till skolors arbete med elever i behov av särskilt stöd. elevhälsans uppdrag sätts sambandet mellan lärande och hälsa i fokus och elevhälsan knyts därmed närmare skolans uppdrag.

24 apr 2019 Elevhälsans uppdrag är att främja elevernas hälsa och lärande samt att enligt det uppdrag som är formulerat i skollagen samt enligt övriga  Uppdrag. Enligt skollagen ska elevhälsa anordnas för elever i förskoleklass, Personal. Elevhälsans medicinska insats omfattar skolsköterskor och skolläkare. 8 okt 2020 skolsköterskor, psykolog, specialpedagoger, studieyrkesvägledare samt kuratorer. Elevhälsans uppdrag enligt skollagen är att arbeta främst  I elevhälsans uppdrag ingår att bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, Enligt skollagen 2010:800 ska det inom elevhälsan finnas tillgång till  7 apr 2015 Barn- och elevhälsans uppdrag och arbetssätt i Växjö kommun . De professioner som enligt skollagen ska finnas inom elevhälsan är  Skollagen brister i röd tråd.
Empati i vården

Elevhälsans uppdrag enligt skollagen

Elevhälsa är ett gemensamt uppdrag. Elevhälsans arbete ska bedrivas på vetenskaplig grund och enligt beprövad erfarenhet. I arbetet med denna vägledning för elevhälsa har följande fram-gångsfaktorer identifierats. • Tillgång till elevhälsans kompetenser inom den egna förvaltningen. • Rektors delaktighet.

13 Skolans huvuduppdrag är utveckling och lärande för barn och Enligt skollagen ska.
Gislaved hela människan

Elevhälsans uppdrag enligt skollagen

barnens och ungdomarnas behov av stöd för optimal utveckling. Elevhälsans uppdrag enligt skollagen är: • att stödja elevernas utveckling mot 

I den nya skollagen (2010:800) 2 kapitlet, paragraf 25-28 ingår skolsköterska, skolläkare, psykolog, kurator samt personal med specialpedagogisk kompetens. I dessa bestämmelser regleras frågor om elevhälsans omfattning, hälsobesök samt enkla sjukvårdsinsatser. Enligt skollagen (2010:800) har elevhälsan i uppdrag att arbeta Att arbeta förebyggande och med elevernas hälsa är elevhälsans främsta uppdrag, enligt skollagen.

I elevhälsans uppdrag ingår att bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. Enligt skollagen 2010:800 ska det inom elevhälsan finnas tillgång till skolläkare, skolpsykolog, skolsköterska, skolkurator och specialpedagogisk kompetens.

Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas. Enligt skollagen ska det i elevhälsan finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator, men det finns ingen närmare beskrivning av vad tillgång till de olika personalkategorierna innebär. Inte heller finns några föreskrifter eller riktlinjer avseende tillgången till elevhälsa. hela landet. Regeringen gav 2010 Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram, tillgängliggöra och kontinuerligt uppdatera vägledningar, rekommendationer och kunskapsöversikter för bland annat elevhälsa. I samband med att Skolverket fick i uppdrag att genomföra insatser för att förstärka elevhälsan Se hela listan på elevhalsokonsulterna.se 1. rektorn efter att elevens kunskaper har bedömts enligt 12 c § eller senare, bedömer att eleven kommer att ha svårt att nå behörighet till ett nationellt program i gymnasieskolan inom ramen för skolplikten eller motsvarande rätt till utbildning enligt 7 kap.

I samband med att Skolverket fick i uppdrag att genomföra insatser för att förstärka elevhälsan Skollagen 2 kap 25 § Vägledning för förutsättningar för att elevhälsans uppdrag utförs med kvalitet. Elevhälsans arbete ska bedrivas på vetenskaplig grund och enligt beprövad erfarenhet. I arbetet med denna vägledning för elevhälsa har följande fram-gångsfaktorer identifierats. 1.