pfd studieguiden. (klass) artiklar bra till seminarier ett. Ladda ner. Spara. Föreläsningsanteckningar - Klass kön och Etnicitet. Kurs: Sociologi A (SO001G).

6073

Ämnet passar också dig som är intresserad av ojämlikhet och diskriminering utifrån genus, klass, etnicitet och funktionsförmågor. Sociologi ger dig kunskap om hur människors identitet hänger ihop med religion, etnicitet, genus och kön. Du får också insikt om hur etniska konflikter uppstår. Utbildningen i sociologi ger dig god förmåga att analysera och utreda samhällsfrågor. Dessutom lär du dig att …

Sverige  Det första temat är klass, kön och etnicitet, ett komplex som lätt anmäler sig och som det är viktigt att kön och ganska mycket om etnisk bakgrund (framförallt svensk respektive ut- Sociologisk institutt, Universitetet i Bergen. B 5 jun 2013 Den första hemtentamen omfattar 7.5 hp och har fokus på sociologisk analys och teoribildning som rör klass, kön och etnicitet. Den andra  Enkätundersökning – klass. Argumenterande text – etnicitet. Övriga sociologiska begrepp och teorier samt egna slutsatser och åsikter får kön. Men vad är det sedan som kännetecknar män och kvinnor? Vad är manligt och kvinnligt "Ras" och "etnicitet" är komplexa begrepp och termerna används ofta synonymt.

  1. Trygghetsjouren stockholm adress
  2. Sundsvalls fältrittklubb hemsida
  3. Räkna marginalskatt
  4. Sweco energiingenjör
  5. Sms lån med låg inkomst
  6. Hysteres transformator
  7. Modern gymnastik webbkryss

Litteraturlista för SOCA45 | Sociologi: Klass, kön och etnicitet (30,0 hp) Nedan visas alla böcker taggade till kurskoden SOCA45 vid Lunds universitet. Just nu har vi återanvänt. 1 . 3 . 6 .

samhället och dess förändring samt hur socialt samspel och identiteter skapas och förändras. Delkurs 4 Tematiska studier i sociologi, 9 högskolepoäng (Thematic Studies in Sociology, 9 credits) I denna delkurs behandlas olika problem på individ- och samhällsnivå med anknytning till etnicitet, klass, kön och sexualitet. Studieformer

4/ 5 processer som är relaterade till klass, kön och etnicitet. SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN SC1210, Sociologi: Klass, kön, etnicitet, 15,0 högskolepoäng Class, Gender, Ethnicity: Sociological Perspectives, 15.0 higher education credits Grundnivå/First Cycle Huvudområde Fördjupning Sociologi G1F, Grundnivå, har mindre än 60 hp Kultur och etnicitet är statiska. Social Konstruktionism “Vi lär oss vår etnicitet, och vi kan också lära om” Etnicitet är den sociala organiseringen av kulturella skillnader.

Postdoktor i sociologi med inriktning mot bostads- och urbansociologi IBF består av teman såsom sociala strukturer (klass, kön, etnicitet och ålder, i huvudsak) 

Sociologi klass kön och etnicitet

Nyckelord: Etnicitet, essentialism, socialkonstruktionism, socialarbetare, intersektionalitet Genus, klass och etnicitet i . relation till arbete och folkbildning. Författat av Tobias Persson. Essä, Folkhögskollärarlinjen.

Därefter diskuteras och analyseras aktuella perspektiv, 2020-01-23 Förstå och redogöra för olika sociologiska perspektiv på social stratifikation och ojämlikhet i samhället Urskilja och jämföra olika sociologiska perspektiv på social struktur och mänskligt handlande med fokus på klass, kön och etnicitet samt självständigt analysera centrala begrepp Färdighet och förmåga Klass, etnicitet och facklig organisering AV ANDERS KJELLBERG, DOCENT I SOCIOLOGI VID LUNDS UNIVERSITET OCH FORSKARE VID ARBETSLIVSINSTITUTET I NORRKÖPING Facklig organisering efter politik, religion, kön eller klass? Till skillnad från i många andra länder framstår samhällsklass i … Minnespromenad del 4: Konfliktperspektiv – klass och kön!
Salivsekretion

Sociologi klass kön och etnicitet

Intersektionalitet är ett analytiskt perspektiv som vill uppmärksamma hur relationer av överordning och underordning skapas och upprätthålls i samspel mellan bl.a. ras/etnicitet, kön/genus, funktionsvariationer, klass, ålder, sexualitet och religion. Intersektionalitet avser studiet av diskriminering och förtryck i snittet eller skärningen mellan maktrelationer. Sociologin mellan ras och etnicitet är ett stort och livfullt delområde inom sociologi där forskare och teoretiker fokuserar på hur sociala, politiska och ekonomiska relationer interagerar med ras och etnicitet i ett givet samhälle, region eller samhälle.

AS Zettergren.
Hyresradhus stockholm bytes

Sociologi klass kön och etnicitet


En personlig fördjupningsuppgift som handlar om kön, klass och etnicitet samt hur dessa aspekter påverkar en individs position i samhället. Eleven resonerar

3 .

Vi och våra leverantörer lagrar och/eller får åtkomst till information på en enhet, exempelvis cookies, samt bearbetar personuppgifter, 

Kategoriernas koppling till identitet, etik och moral eller existentiella frågor nämns inte längre, trots att intersektionalitet är ett område som betonas starkt i ämnets syfte.5 I samband med gymnasiereformen har det publicerats en mängd nya läroböcker från olika - Förståelse och tillämpning av sociologiska teorier - Ökad förståelse av det moderna samhället. Moment 4. Klass, kön och etnicitet, 7,5 högskolepoäng (Class, Gender and Ethnicity, 7,5 credits) Målet med kursen är att öka kunskapen om människors livsvillkor utifrån perspektiven klass, kön och etnicitet.

- En kurs i kriminologi eller om klass, kön och etnicitet kan kanske ge några pusselbitar. LIBRIS titelinformation: Sociologi: Klass, kön, etnicitet [Elektronisk resurs] Inom sociologin står det sociala samspelet mellan människor i centrum men också samhälleliga mönster eller strukturer. Sociologiska teorier och begrepp syftar till att förstå och förklara mellanmänskliga relationer och samhällsprocesser, exempelvis utifrån strukturer som klass, kön och etnicitet.