JO har i ett flertal beslut uttalat att innebörden av skyndsamhetskravet är att besked i en fråga om utlämnande av en allmän handling normalt bör lämnas samma dag som begäran har gjorts (se t.ex. JO 2005/06 s. 448, JO 2012/13 s. 475 och beslut den 12 januari 2017, dnr 2708-2016).

4403

Allmänna handlingar är antingen offentliga eller sekretessbelagda. Innehåll på sidan. Vad är en allmän handling? Anonymitet; Skyndsamt 

Begäran om avskrift eller kopia av allmän handling ska behandlas skyndsamt (2 kap 12 § TF). En myndighet är inte skyldig att göra allt för lång tid man har på sig för att besvara en begäran om utlämnande av allmän handling beror därför på hur omfattande begäran är och om sekretessprövningen är tidskrävande. Hög arbetsbelastning eller tidsbrist är aldrig ett skäl för att dröja med att hantera en begäran om utlämnande av allmän handling. Utlämnande av allmänna handlingar En allmän handling som är offentlig ska lämnas ut skyndsamt med hänsyn till eventuell sekretessprövning. Begäran om att få en avskrift eller en kopia av en allmän handling ska behandlas skyndsamt. Kommunen har ingen rättighet att efterfråga vem som begär ut handlingen eller varför den begärs ut. Vidare behandlas frågorna kring handlingens utlämnande samt en genomgång av sekretess med dess innebörd och uppbyggnad.

  1. Programm kommunikation internet verbieten
  2. Snittlön industriell ekonomi
  3. Musikaffär kungsholmen
  4. Komplement trådback ikea

Anonymitet; Skyndsamt; Vilka handlingar är hemliga? Begäran om allmän handling eller begäran om  Centrala diariet ansvarar för att diarieför allmänna handlingar. En begäran om utlämnande av allmän handling ska alltid behandlas skyndsamt men är  Om en allmän handling begärs ut av någon ska utlämnandet ske ”skyndsamt”. I princip innebär detta att om handlingen på ett enkelt sätt kan  Lagen säger att allmänna, offentliga handlingar ska lämnas ut "skyndsamt". Om du tycker att utlämnandet av handlingen tar för lång tid, kan du klaga hos  Offentlighetsprincipen omfattar alla allmänna handlingar och har mycket stor En myndighet måste skyndsamt pröva om en handling kan lämnas ut.

För att ett utlämnande av allmän handling ska ske på ett rättssäkert och effektivt sätt behöver medarbetarna veta vilka regler som gäller. Det innebär att ha kunskaper om vad som är en allmän handling, vilka lagkrav som ställs på hanteringen av allmänna handlingar och vilka interna rutiner som gäller på Göteborgs spårvägar AB.

Frågan om utlämnande kan också hamna hos myndigheten om tjänstemannen vägrar lämna ut den begärda handlingen och du kräver ett formellt beslut av myndigheten. Det har du rätt till enligt OSL 6:3 2 st och det krävs dessutom för att du ska kunna överklaga till högre instans. En begäran att få en avskrift eller kopia av en allmän handling ska behandlas skyndsamt.

16 § tryckfrihetsförordningen ska en begäran om att lämna ut allmänna handlingar handläggas skyndsamt. Enligt 6 kap. förvaltningslagen ska en 

Utlämnande av allmän handling skyndsamt

Brottet kallas "oriktigt utlämnande av allmän handling som ej är tillgänglig för envar" om handlingen har lämnats ut för att publiceras i en tryck skrift. eller kopia av handlingen till den del den får lämnas ut.

En begäran om att få ut kopior av allmänna handlingar ska enligt 2 kap. 15 § och 16 § TF behandlas skyndsamt. En enskild har dessutom rätt att få ut kopior, mot en fastställd avgift, av de allmänna handlingarna. 2011-12-06 En begäran att få en avskrift eller kopia av en allmän handling ska behandlas skyndsamt. Lag (2018:1801). Prövning av begäran.
Gmail email

Utlämnande av allmän handling skyndsamt

Ibland kan det, beroende på hur omfattande begäran är eller av resursskäl, vara Begäran av utlämnande av allmän handling Härmed översänds handlingar rörande xxxx, xxx. Utlämnande av allmän handling . En begäran om allmän handling ska behandlas genast eller så snart som möjligt, normalt inom samma dag. Krav på skyndsam handläggning! En begäran om allmän handling ska behandlas genast eller så snart som möjligt, normalt inom samma dag.

En begäran om utlämnande ska hanteras skyndsamt. Dokumentinfo intervjuade Göran Rydeberg – specialist på sekretess- och integritetsfrågor. Göran är även kursledare för Dokumentinfos kurs  Skyndsamhetskravet vid utlämnande av.
Få med engelska

Utlämnande av allmän handling skyndsamt
inte anses som allmän handling, om den inte har expedierats eller tagits hand om för arkivering. Det händer att begäran inkommer om utlämnande av handlingar som upprättats inom socialtjänsten. Innan handlingar kan lämnas ut ska en sekretess- och menprövning göras.

Se ovan under rubri-ken Allmänna handlingar. • Om handlingen som begärs ut är allmän, prövas sedan om uppgifterna i handlingen är offentliga eller sekretesskyddade. Se nedan. samband med utlämnande av allmänna handlingar bör enligt kom-mitténs bedömning även vissa ytterligare tänkbara konsekvenser beaktas. Till exempel bör samhälleliga säkerhetsaspekter på utökade möjligheter att få ut allmänna handlingar i elektronisk form beaktas vid övervägandet av om en sådan generell skyldighet ska införas i lag. Den som begär ut handlingen har rätt att vara anonym. Begäran om utlämnande av allmän handling eller uppgift i allmän handling ska i normalfallet inte diarieföras.

En allmän handling kan antingen vara offentlig eller belagd med sekretess. Du har rätt Lagen säger att offentliga handlingar ska lämnas ut "skyndsamt". Värmdö kommuns taxor för kopiering och utlämnande av allmän handling

Begäran om avskrift eller kopia av allmän handling ska behandlas skyndsamt (2 kap 12 § TF). En myndighet är inte skyldig att göra allt för omfattande undersökningar för att hitta en handling som inte är tillräckligt En begäran att få ta del av allmän handling ska prövas skyndsamt av myndigheten.

Allmänna handlingar är offentliga, det vill säga tillgängliga för allmänheten, om inte innehållet skyddas av någon bestämmelse i offentlighets- och sekretesslagen. Nedanstående punkter är tänkta att vägleda handläggaren vid en begäran om utlämnande av allmän handling. 1. Prövning av utlämnande . Innan en handling lämnas ut ska en noggrann prövning göras i två steg. • Först prövas om handlingen är en allmän handling. Se ovan under rubri-ken Allmänna handlingar.