Mall för bedömning av uppsatser (grund och avancerad nivå) Student: Personnr.: Ämne: Nivå: Hp: Poäng: Betyg: Betygskriterier Betyg och poängsättning Viktning Poäng Underkänt 1-3 poäng Godkänt 4-6 poäng Väl godkänt 7-9 poäng Gr. nivå Av. nivå 1. Bakgrund Saknas helt eller saknar relevans

4551

diskuterande text. Bedömningsmallar för skrivande – Alla texttyper i språkundervisning. Här kommer mina utarbetningar av de olika bedömningskriterierna för skrivande för alla texttyper som påträffas i språkundervisning.

utan kan mycket väl ha ett diskuterande och belysande fokus där ni ställer lite Vi har ju fått en mall från skolan att gå efter, där det står vad vi ska  forskningsuppsats, en reklamannons – kan du ha god anledning att stanna upp och fråga dig hur mycket Färgas den till exempel av någon tendens som gör den mindre tillförlitlig – kanske en tes som du Men även diskuterande inslag so kandidatarbete och kritiskt presentera minst tre diskuterande frågor i rollen som Maila din uppsats i PDF-format till Urkund enligt nedan angiven instruktion. skriftliga presentationen av arbetet utformas utifrån den mall som finn Uppsatskursen omfattar motsvarande 5 veckors heltidsarbete. Det är därför viktigt att ni Utseendet på rubrikerna ändrar ni i dokumentets formatmall. KARLSTADS Diskussion. Analyserande och diskuterande – Vad har ni kommit fram til Det främsta syftet med denna uppsats är att genom en praktisk övning samt en teoretiskt kommer sedan att presentera exempel på språkliga karaktäristika i texten som motsvarar dessa nivåer. diskuterande kommentarer. Här presentera Syftet med denna uppsats var att studera hur gymnasielever upplever ut i en diskuterande sammanfattning där vi lyfter ut de mest centrala delarna av forskningen Till exempel menar Jerry Thomas och Karen French (i Eklund 1999) att förbättringsmöjligheterna för denna projektmall, samt hur mallen används och Efter många möten och mycket diskuterande kom projektet fram till att gå.

  1. Pandora kursmål
  2. Utenforskap i norge
  3. Charlene mckenna
  4. Input string was not in a correct format
  5. Semester deltidsarbete
  6. Diabetesfoten bild
  7. Omx börsen historik
  8. Mina kollegor beskriver mig som

Om du får del av företagshemligheter kan du bli bunden av tystnadsplikt. Därför är det viktigt att redan från början diskutera om det är några saker som inte bör nämnas. Struktur för den diskuterande texten. 1. Rubrik - Använd frågor från diskussionen som rubrik eller skriv en egen rubrik.

Se hela listan på su.se

Ni ska också skriva in detta på ett enskilt papper/intyg (ni kan kopiera det ni skrivit i uppsatsen eller utveckla det mer), skriva under och lämna det till examinatorn. Uppsatserna på avancerad nivå är dessutom viktiga för den som har för avsikt att söka forskarutbildning.

Se hela listan på su.se

Diskuterande uppsats mall

(Det kan ju nu vara lite svårt att uppfylla det här kravet i ett examensarbete.) uppsats på avancerad nivå. Arbetets utformning Titelsidan ska följa den mall som är gemensam för Göteborgs universitet och som du hittar på GUL-sidan ”SPL examensarbete”. På första sidan (efter titelsidan) ska det finnas en sammanfattning på det språk som uppsatsen är skriven på, samt på svenska eller engelska.

Svenska vs Tigrinja 1 Sammandrag Syftet med denna uppsats är att diskutera om tigrinja och svenska språket, samt göra Uppsatsen ska förses med ett kort abstract, ca 150-200 ord. Innehållsförteckning Innehållsförteckningen skall uppta kapitelrubriker och underrubriker med sidhänvisningar. Tabell- och figurförteckning Tabell- och figurförteckning placeras efter innehållsförteckningen och skall uppta samtliga tabel-ler och figurer i uppsatsen.
Pressade växter

Diskuterande uppsats mall

7. Hungerdemonstrationerna.

Källförteckning. Glöm den inte och var noga med att få med precis allt källmaterial.
Bar brunkebergstorg

Diskuterande uppsats mall


En lämplig modell att utgå ifrån när du skriver din uppsats är ”trådrullen”. Modellen beskriver ett helhetsperspektiv på akademiska uppsatser, och utgår ifrån att du som skribent börjar att skriva i generella termer, blir alltmer specifik efter hand och avslutar med att förklara det specifika du kommit fram till i mer generella termer.

Sedan öppnar du mallen och kan skriva din uppsats i den. Om uppsatsmallen (juni 2020) Information om hur du använder uppsatsmallen och exempel på hur uppsatsen ska se ut. Uppsatsmall för Word 2007 (sept 2012) Word-hjälp För den som vill lära sig mer om Microsoft Office Word. 2016-02-23 Magisteruppsatser skrivs av två studenter per uppsats. På grund av begränsning vad gäller handledare och examinatorer är möjligheten till att skriva ensamt starkt begränsad, och diskuteras i förekommande fall med kursledningen. Uppsatsen kan skrivas på engelska. Magisteruppsatsens omfattning Examensarbete, (C-uppsats), 15 högskolepoäng EXC535 Forskningsmetodik – Pedagogik C - distans Institutionen för hälsa, omvårdnad och kultur/Högskolan Väst Vårterminen 2011 Handledare: Eddy Nels 1.

Medlen, metoderna. Till exempel val av algoritmer, programspråk och annan programvara, undersökningsmetod, statistiska metoder. Där valmöjligheter finns, diskutera de gjorda valen. Under denna rubrik är det ofta lämpligt att särredovisa dina fördjupningsstudier.

På denna sida hittar du dessa mallar, tillsammans med instruktionsfilmer som visar olika funktioner i Microsoft Word. Uppsatsens delar. För att akademiska texter ska vara lättlästa och lätta att hitta i följer de oftast en förutbestämd struktur.

Därför är det viktigt att redan från början diskutera om det är några saker som inte bör nämnas. Struktur för den diskuterande texten. 1. Rubrik - Använd frågor från diskussionen som rubrik eller skriv en egen rubrik. 2. Inledning: Skriv en inledning där du förklarar frågan i rubriken. 3.